Teşkilat-ı Mahsusa’nın Gizemli Tarihi!

19 Ocak 2018
Teşkilat-ı Mahsusa’nın Gizemli Tarihi!

Teşkilat-ı Mahsusa, varlığı günümüzde hala tartışma konusu olan gizemli bir teşkilat. Günümüz tarihçileri bugün var mı yok mu diye tartışa dursun! Bu gizem çoktan birçoklarımızı etkiledi bile! Erkekler arasında son günlerde trend haline gelen teşkilat-ı mahsusa yüzükleri ne anlama geliyor? Bu yaygın trende kayıtsız kalamadık ve sizler için Teşkilat- Mahsusa dosyasını yeniden açtık. İşte bu teşkilat hakkında merak ettiklerinizin yanıtı…


Teşkilat-ı Mahsusa en genel özetiyle; 1911’den 1914’e kadar etkili olan Harbiye Nezaretine bağlı İttihatçılar tarafından kurulan ve birçokları tarafından kurucusunun Enver Paşa olduğuna inanıldığı resmi bir örgüt olarak anlatılmakta ve 1918’de İttihat ve Terakki hükümetinin iktidardan düşmesi sonrası resmen tasfiye edildiği yazılmaktadır.

teskilat-ı mahsusa


1.Dünya Savaşı’nın başladığı günlerde herkes umutsuz da olsa kurtuluş yolları arıyordu. Dönemin iktidarı olan İttihat Ve Terakki Teşkilatı daima tetikte duruyor ve ardı ardına toplantılar düzenliyordu. Tüm üyelerin katılım sağladığı yine bir toplantı gününde tarihi bir karar alındı. Enver Paşa’nın önerisi ile Teşkilat-ı Mahsusa kurulacaktı. Bu karar teşkilat-ı mahsusa yemini olarak da geçmektedir. Kararda şöyle yazılmıştı; “İster savaşa katılalım, ister katılmayalım ordularımızın ileride düşman topraklarındaki hareketlerini kolaylaştırmak için bir Teşkilat-ı Mahsusa kurulmalıdır.Bu teşkilat sayesinde silahlandırılacak çeteler savaş sırasında düşman topraklarına girecekler, düşmanın hareketi ve sayısı hakkında ordularımıza gerekli bilgiyi vereceklerdir.”


Teşkilat-ı Mahsusa kitapları olarak iki isim referans alınmaktadır. Cemal Paşa hatıralarında Teşkilat-ı Mahsusa’nın 1913 yılında Batı Trakya’daki faaliyetlerinden söz etmiştir. Yine yabancı bir gözden Doktor Philip Hendrick Stoddard (Teşkilat-ı Mahsusa kitabının yazarı) da Ağustos 1914’te Teşkilat-ı Mahsusa’nın illegal olarak çalıştığını 5 Ağustos 1914’te resmi bir kimliğe büründüğünü belirmiştir. Kaynakların ortak görüşü ise şudur:

teskilati-mahsusa

Teşkilatı Mahsusa yüzüğü için tıklayınız

TEŞKİLAT-I MAHSUSA’YI KİM KURDU?


“Teşkilat-ı Mahsusa’yı birçok kaynakta Enver Paşa’nın kurduğu yazılmıştır. Mesai arkadaşı Binbaşı Süleyman Askeri‘nin yönettiği ve İttihat Terakki Genel Merkezi’nin Batı Trakya ile ilgili kararlarını uygulamakla görevli bir örgütün büyüyüp gelişmesiyle oluşmuştur.

TEŞKİLAT-I MAHSUSA KURULUŞ AMACI

Mahsusa’nın kuruluş amacı, Enver Paşa’nın hatıralarındaki ideallerinden farklı değildir.
-Bütün Müslüman alemini bir bayrak altında toplamak,
-Türk Dünyası’nı da siyasi birliğe kavuşturmak.


Türk toplumbilimci Ziya Gökalp de Teşkilat’ın fikirlerinden esinlenmiş, Teşkilat-ı Mahsusa onun yazıları sayesinde Osmanlı coğrafyasında geniş bir yelpazeye yayılmış, dönemin insanlarına umut aşılamıştır.

Teşkilatı Mahsusa Üyeleri

teskilati-mahsusa-atatürk


Teşkilat-ı Mahsusa emrinde çalışan ve yakın tarihimizde önemli işler yapan subayların ismi teşkilatı mahsusa üyeleri olarak yazılmıştır. Araştırdığımızda aşağıdaki gibi çoğunlukla üst düzey askerlerden oluşan kalabalık bir ekip karşımıza çıkmaktadır. Burada ilginç olan Teşkilat-ı Mahsusa üyeleri arasında M.Kemal Atatürk’ün de adının geçmesidir. Teşkilat-ı Mahsusa ve Atatürk gerçekten bir araya geldiler mi? Bu konuda hiçbir netlik yok.


Yüzbaşı Yakup Cemil
Emir Abdulkadir el-cezayir’in oğlu, Meclis-i Mebusan İkinci başkanı Emir Ali Paşa
Osmanlı Meclis-i Mebusan üyesi Abdulkadir Gannavi
Dr.Abdurrahman Bey
Yüzbaşı Ali
Müstakbel İstiklal Mahkemesi Başkanı ve Cumhuriyet Dönemi Nafia Nazırı Miralay Ali Çetinkaya
Başbakan Binbaşı Ali Fethi Okyar
İşkodralı Ali Rıza
Teğmen İskeçeli Arif
Teğmen Atıf Kamçıl
Binbaşı Mısırlı Aziz Ali
Padişahın saray görevlilerinden Besim Ağa
Gazzeli Cemal Bey
Mustafa Kemal’in yaverlerinden Cevat Abbas
Yüzbaşı Hacı Emin
Geleceğin Harbiye Nazırı Enver Paşa
Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Kıllıgil
Enver Paşa’nın kayınbiraderi Yarbay Nazım
Enver Paşa’nın amcası Kurmay Binbaşı Halil Kut
Enver Paşa’nın yaveri İzmitli Mümtaz
Trablus Mebusu Ferhat Bey
Sapancalı Hakkı
Türk Hava Kurumu başkanı Binbaşı Fuat Bulca
Deli Fuat Paşa’nın oğlu Teğmen İslam
Deli Fuat Paşa’nın oğlu Şehit Reşit
Topçu Yüzbaşı İsmail Hakkı
Jandarma Yüzbaşı Kadri
Kuşçubaşı Eşref
Miralay Neşet
Ünlü Hatip Ömer Naci
Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam
Şeyh Salih eş-Şerif et-Tunusi
Trablusgarplı Süleyman el-Baruni
Askeri Temyiz Mahkemesi Başkanı Bingazili Yusuf Şetvan
Halepli Ethem Paşa
Şeyh Abdulaziz Savaş
Yarbay Çorumlu Aziz
Teşkilat-ı Mahsusa Siyasi Büro Müdürü Dr. Bahaeddin Şakir
Teşkilat-ı Mahsusa Sİyasi Büro Müdürü Mithat Şükrü Bleda
Dördüncü ordu müftüsü Esat Şukayr
Ohrili Eyüp Sabri
Ünlü komitacı Fuat Balkan
Süvari binbaşı Eyüplü Hüsamettin Ertürk
Manastırlı Hüsrev Sami Kızıldoğan
Topçu Yüzbaşı İhsan
Türkistan’daki Teşkilat-ı Mahsusa harekatının idarecilerinden Kuşçubaşı Selim Sami
Kolağası Trabzonlu Rıza
Balkan Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa üyelerinden İsmail Canpolat
TBMM üyesi Edremitli Necati Bey
Yüzbaşı Kırkkiliseli (Kırklarelili) Ali Rıza
Yüzbaşı Üsküdarlı Muhtar
İstiklal Savaşı paşalarından Dağıstanlı Nuri
Çerkez Ethem’in kardeşi Tevfik
Eğinli Hasan Rıza
Meclis-i Mebusan Bursa Mebusu Talip Bey
TBMM üyesi Yüzbaşı Giritli Ruşeni
Fas’ta Ticani Hücresi Reisi Hoca Abbas
Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba’nın babası Şerif Burgiba
Arabistan’ın ünlü şeyhlerinden İbnü’r-Reşit
İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mareşal Mustafa Kemal Paşa


Şimdilerde TRT1 ekranında Mehmetçik Kut’ül Amare dizisi ile yeniden gündeme alınan Teşkilat-ı Mahsusa hakkındaki kapsamlı yazımızı günümüzün ünlü tarihçileri İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı’nın teşkilat-ı Mahsusa ile ilgili yazdığı köşe yazılarının önemli bölümleri ile sonlandırıyoruz. Bu gizemli teşkilat var mıydı yok muydu yanıtı siz verin.

kutül-amare-dizisi


Murat Bardakçı yorumu

HEM VARDI HEM YOKTU

“MİT’in tarihini araştıranlar, resmî istihbarat örgütümüzün “atasının” Enver Paşa’nın 1913’te kurduğu Teşkilât-ı Mahsusa olduğunu yazarlar. Ama, Teşkilât-ı Mahsusa’nın varlığı ve faaliyetleri bugüne kadar bilimsel şekilde araştırılmamış, hakkında yazılanlar bir efsane bulutu içerisinde kalmış ve abartmalar günümüze kadar devam etmiştir.
Teşkilât-ı Mahsusa ayrıntıları son derece ince düşünülerek hayata geçirilmiş, böylesine etkili ve etkisi bugünlere uzanabilecek kadar güçlü bir kuruluş mu idi? Bana sorarsanız, hayır! “Hayır” derken Teşkilât-ı Mahsusa’nın hiçbir zaman vârolmadığını söylemiyorum... Örgüt, İttihad ve Terakki’nin iktidarı tam olarak ele geçirmesinden hemen sonra, 1913 Kasım’ında Enver Paşa tarafından “Umûr-ı Şarkiyye Dairesi” adıyla kurulmuş ve başına Süleyman Askerî Bey getirilmişti, yani resmen mevcuttu. Bazı gözükara mensupları son derece tehlikeli operasyonlara da katılmışlardı ama Teşkilât son dönem Osmanlı tarihinde önemli bir rol oynamamıştı. Zira kuruluşu bile biraz fazla hayale dayanıyordu, meselâ çok uzaklardaki bazı memleketlerde, özellikle de nüfusunu Türkler’in ve Müslümanlar’ın teşkil ettiği ülkelerde “fantezi” sayılabilecek operasyonlar düşünmüşler ve çabalarının hiçbiri netice vermemişti.”
12.02.2012- Habertürk köşe yazısı

ilber-ortayli

İlber Ortaylı yorumu


“İttihat ve Terakki iktidarının en sert yıllarında kullandığı silahşörleri doğrudan doğruya Talat ve Enver Paşa yönetirdi. 1913 yılında İttihat ve Terakki partisi içinde Teşkilat-ı Mahsusa’nın kurulduğu, doğru dürüst belgesi bile ortaya konamayan bir faraziyedir. 1913 yılı kasım ayında Enver Paşa’nın kurduğu Umur-u Şarkiye Dairesi Doğu İşleri Bürosu, Süleyman Askeriey başkanlığında resmi bir kuruluştu. Bu, harpte başarısız bir savunma yüzünden intihar edecek kadar fedakar asker gibileri hiç şüphesiz ki hem İttihat ve Terakki saflarında hem de orduda vardı” 26.02.2012- Milliyet köşe yazısı

Blog Yazılarımız

Diriliş Ertuğrul Yeni Sezonunda Osmanlı Kuruluyor!

21 Eylül 2018
Diriliş Ertuğrul Yeni Sezonunda Osmanlı Kuruluyor!

Kayı Boyunun kurucu lideri Ertuğrul Gazi’nin varoluş mücadelesini konu alan Diriliş dizisi yeni sezonda Osmanlı Devleti’ni kurmaya hazırlanıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul’un 5.sezonu ne zaman? Dizi hakkında merak ettikleriniz bu yazıda aksesuarları ise sadece Anı Yüzük’te satışta.

Anı Yüzük’ten Payitaht Abdülhamid Müjdesi!

21 Eylül 2018
Anı Yüzük’ten Payitaht Abdülhamid Müjdesi!

Türkiye’de ve Ortadoğu’da büyük hayran kitlesine ulaşan Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezona ne zaman başlıyor? Merakla beklenen Abdülhamid dizisi hakkında en yeni bilgiler bu yazıda. Dizide yer alan aksesuarlar ise resmi sponsoru Anı Yüzük’te. Mutlaka göz atın!

Her Bütçeye Uygun 5 Harika Kehribar Tesbih Modeli

04 Mayıs 2018
Her Bütçeye Uygun 5 Harika Kehribar Tesbih Modeli

Tesbih severlerin ilgisini çekecek her bütçeye uygun 5 kehribar tesbih modeline daha yakından bakın! Stresinizi azaltacak tesbihler için şimdi tıkla, keşfet!

Devlet Ebed Müddet’in Anlamı

27 Nisan 2018
Devlet Ebed Müddet’in Anlamı

Aksesuar dünyasında sıklıkla yer verdiğimiz “Devlet Ebed Müddet” ne demektir? Gelin daha yakından bakalım!

Fatih Sultan Mehmet’in Az Bilinen 5 Özelliği!

27 Nisan 2018
Fatih Sultan Mehmet’in Az Bilinen 5 Özelliği!

Osmanlı Padişahları arasında kendi döneminde bilgi birikimi ve entelektüel seviyesi ile adeta bir dünya insanı olmayı başarmış Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethi dışında az bilinen 5 özelliğini sizler için araştırdık! İşte Fatihin o çarpıcı yönleri…

En Güzel Anneler Günü Hediye Fikirleri

20 Nisan 2018
En Güzel Anneler Günü Hediye Fikirleri

Mayıs'ın ikinci haftası kutlanmaya başlanan Anneler Günü için en güzel hediye önerileri Anı Yüzük'te sizi bekliyor. Hemen tıkla, anneni mutlu edecek hediyeyi kolayca seç.

Özel Güvenlik Nasıl Olunur?

13 Nisan 2018
Özel Güvenlik Nasıl Olunur?

Özel Güvenlik Görevlisi ögg nasıl olunur? Çağımızın popüler mesleği güvenlik işine gelin daha yakından bakalım! Özel Güvenlik görevlileri hakkında merak ettiğiniz her şey bu yazıda.

Türk Bayrağı İle İlgili Bilmeniz Gereken 7 İlginç Şey

07 Nisan 2018
Türk Bayrağı İle İlgili Bilmeniz Gereken 7 İlginç Şey

Türk bayrağı hakkında neler biliyorsunuz? Milli sembolümüz hakkında merak ettikleriniz en güzel bayrak resimleri ile bu yazıda hemen tıkla, okumaya başla!

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.